Ενότητα 1: Οι διδακτικές-μαθησιακές ενότητες του GreenSkills4VET

Αειφόρος διαχείριση για υπάλληλους εφοδιαστικής αλυσίδας (εισαγωγική ενότητα)

Συγγραφέας: BFI-OÖ
Αυτή εκπαιδευτική ενότητα αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων για οικολογικές προβληματικές πτυχές των logistics και δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ως προς μια οικολογική βιώσιμη ανάπτυξη. Το OER αποτελείται από φυλλάδια και άλλα υλικά σε μορφή pdf με πολλές συνδέσεις σε υλικό φόντου και βίντεο.
Κατεβάστε

Μαθησιακοί Στόχοι αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

 

Γνώσεις
Μάθετε για την έννοια της βιωσιμότητας
Μάθετε για τον ορισμό της βιώσιμης εφοδιαστικής
Μάθετε για τις ΤΠΕ και τις νέες τεχνολογίες
Μάθετε για τη συνεργασία

Δεξιότητες
Κατανοεί τη δομή της βιώσιμης εφοδιαστικής φιλοσοφίας
Θεωρεί τον τρόπο μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών

Ικανότητες
Χρησιμοποιήστε τη συνεργασία στην καθημερινή ζωή (δίκτυα)

Κατεβάστε

Ενότητα 2: Μεθοδολογικές επιλογές διδασκαλίας και επιπρόσθετο υλικό

Έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μεμονωμένα μεθοδολογικά και διδακτικά συμπληρωματικά υλικά για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, παραδείγματος χάριν μια σύντομη περιγραφή σε μορφή πίνακα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, επεξηγήσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τους μαθησιακούς στόχους, καθώς και μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF). Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της ενότητας μάθησης, ειδικότερα το σενάριο εργασίας, καθώς και την πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και τη δοκιμή της ενότητας από τον εταίρο του έργου.
Κατεβάστε 1
Κατεβάστε 2

Ενότητα 3: Το εγχειρίδιο για ΑΕΠ στο πλαίσιο του GreenSkills4VET

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, καθώς και τους μαθητές, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ενημερώνει επίσης για τις νέες εφαρμογές σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ).
Κατεβάστε

Ενότητα 4: Προτάσεις για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πώς αξιολογείτε τις ικανότητες στις οποίες στοχεύει αυτή η μονάδα μάθησης; Οι πρακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εμπεριέχουν συστάσεις μας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του GreenSkills4VET LearnBox και αναφέρονται στο ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
Κατεβάστε

Ενότητα 5: Περιορισμοί στη μετάφραση ΑΕΠ

Οι ΑΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε και να αναπαράγετε ελεύθερα μαθησιακά υλικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ειδικές απαιτήσεις, χωρίς να περιορίζεστε σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν επιδιώκετε τη μετάφραση της ΑΕΠ σε άλλες γλώσσες των χωρών, υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλα όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Κατεβάστε
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.