Ενότητα 1: Οι διδακτικές-μαθησιακές ενότητες του GreenSkills4VET

Ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη διαχείριση αποβλήτων και τα αντίστροφα logistics

Μονάδα που παράγεται από το Γαλλικό Κέντρο Ερευνών για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (Céreq)
Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τις συνολικές λειτουργίες για την οργάνωση της αντίστροφης ροής των προϊόντων: από τον πελάτη στον παραγωγό. Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα αφορά: την επιστροφή των απούλητων εμπορευμάτων, την επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων ή από λάθη λειτουργίας, την ανάκτηση παλαιού εξοπλισμού ή μηχανημάτων και την ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων ή περιβαλλοντικά επικίνδυνων υλικών. Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών: ανάκτηση, επαναγορά, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση. Μέσω μιας ιστοεξερεύνησης για την χρήση διαδικτυακή έρευνα.

Μαθησιακοί Στόχοι αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

 

Γνώσεις
– Να γνωρίζει τους διαφόρους τύπους υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης που σχετίζονται με την αντίστροφη εφοδιαστική/ logistics
– Να αποκτά και να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

Δεξιότητες
– Να προσδιορίζει τους νομοθετικούς, οργανωτικούς, ανθρώπινους, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς στην εφαρμογή μιας αντίστροφης εφοδιαστικής/ logistics

Ικανότητες
– Να συλλέγει/ συνθέτει τις σχετικές πληροφορίες

Κατεβάστε 1
Κατεβάστε 2
Κατεβάστε 3
Κατεβάστε 4
Κατεβάστε 5

Ενότητα 2: Μεθοδολογικές επιλογές διδασκαλίας και επιπρόσθετο υλικό

Έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μεμονωμένα μεθοδολογικά και διδακτικά συμπληρωματικά υλικά για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, παραδείγματος χάριν μια σύντομη περιγραφή σε μορφή πίνακα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, επεξηγήσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τους μαθησιακούς στόχους, καθώς και μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF). Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της ενότητας μάθησης, ειδικότερα το σενάριο εργασίας, καθώς και την πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και τη δοκιμή της ενότητας από τον εταίρο του έργου.
Κατεβάστε

Ενότητα 3: Το εγχειρίδιο για ΑΕΠ στο πλαίσιο του GreenSkills4VET

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, καθώς και τους μαθητές, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ενημερώνει επίσης για τις νέες εφαρμογές σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ).
Κατεβάστε

Ενότητα 4: Προτάσεις για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πώς αξιολογείτε τις ικανότητες στις οποίες στοχεύει αυτή η μονάδα μάθησης; Οι πρακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εμπεριέχουν συστάσεις μας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του GreenSkills4VET LearnBox και αναφέρονται στο ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
Κατεβάστε

Ενότητα 5: Περιορισμοί στη μετάφραση ΑΕΠ

Οι ΑΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε και να αναπαράγετε ελεύθερα μαθησιακά υλικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ειδικές απαιτήσεις, χωρίς να περιορίζεστε σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν επιδιώκετε τη μετάφραση της ΑΕΠ σε άλλες γλώσσες των χωρών, υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλα όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Κατεβάστε
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.