Ενότητα 1: Οι διδακτικές-μαθησιακές ενότητες του GreenSkills4VET

Αναπτύσσοντας μια νέα στρατηγική: Logistics του 2050 – Οι διανομή του αύριο

Συγγραφέας: Πανεπιστήμιο του Kassel
To case-study θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πρώτο έτος της μαθητείας, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης νωρίς. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί η βάση για την πλήρη κατανόηση της βιωσιμότητας στις διαδικασίες παραγωγής των εταιρειών, που ωριμάζει κατά τα επόμενα βήματα της μαθητείας. Οι μαθητές φτάνουν, στη συνέχεια, σε σημείο που μπορούν να αξιολογήσουν περαιτέρω υπό-διεργασίες από την πλευρά του τρόπου με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιωσιμότητας.
Οι εκπαιδευόμενοι που εργάζονται στην μελέτη περίπτωσης/ case-study, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα. Θα πρέπει να εξετάσουν τις σχετικές άδειες CC. Τα υλικά που αναπτύσσονται εδώ διευκολύνουν την επίτευξη δύο στόχων:
- την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, και
- την χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων - OER - στη διαδικασία μάθησης.
Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν ύλη OER κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του case study και της παραγωγής των αποτελεσμάτων.
Κατεβάστε

Μαθησιακοί Στόχοι αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

 

Γνώσεις
1. συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και το υλικό OER (1) *,
2. αναλύουν πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος (3),
3. ονοματίζουν διαφορετικές έννοιες και πρακτικές δραστηριότητες για τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης (2),
4. αναγνωρίζουν τη συνάφεια της σχέσης της εκμάθησης του σχολείου και της μάθησης με βάση την εργασία για την ανάπτυξη της ΕΕΚ (8)
5. αναγνωρίζουν τα κρίσιμα στοιχεία των διαδικασιών μιας επιχείρησης για logistics
6. διακρίνουν ένα OER από άλλο πόρο και γνωρίζοντας ορισμένους παράγοντες στην εμφάνιση του OER,
7. διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών τύπων πόρων και μορφών του OER
8. διακρίνουν χρησιμοποιήσιμες και μη χρησιμοποιήσιμες πηγές αδειών Creative Commons

Δεξιότητες
9. αναγνωρίζουν και να αξιολογούν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος και την ανάγκη οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής προσαρμογής της διαδικασίας (2, 6),
10. αναγνωρίζουν τη σημασία της συμπερίληψης οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών στην οικονομική πρακτική (2, 8, 9),
11. αναγνωρίζουν και εκτιμούν το νόημα και τη σκοπιμότητα της βιωσιμότητας (2, 3, 6),
12. αναγνωρίζουν μορφές εσωτερικής επικοινωνίας και..διαπραγμάτευσης της διαδικασίας και να τις εφαρμόζουν σωστά,
13. αναλύουν ψηφιακές και μη ψηφιακές πηγές πληροφοριών και τη χρήση τους,
14.δημιουργούν OER και σέβονται τους όρους της Creative Commons, δημοσιεύουν και προωθούν το OER;
15. επιλέγουν τους κατάλληλους όρους Creative Commons,
16. αναγνωρίζουν ψηφιακές δυνατότητες μάθησης και ψηφιακά εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν για μάθηση, εργασία και για την επίλυση προβλημάτων
17. αναγνωρίζουν και κατανοούν την μεταφορά των μαθητευόμενων ικανοτήτων σε νέες περιστάσεις
18. αναγνωρίζουν στρατηγικές για την ανάπτυξη των υπηρεσιών logistics και για την ανάπτυξη του προσωπικού των εργαζομένων (9, 10, 11)

Ικανότητες
19. αξιολογούν σχέδια οικονομικής συνεργασίας (7),
20. εκτιμούν την έννοια της αειφορίας για μια μεταμόρφωση της οικονομίας και της κοινωνίας (2, 6, 8),
21. αναπτύσσουν μια φανταστική έννοια της βιώσιμης διαχείρισης και της μεταφοράς της ως πρότυπο στην μαθητευόμενη εταιρεία (11),
22.συνειδητοποιούν τη σημασία των δεοντολογικών αξιών, την εμπιστοσύνη και την ευθύνη για τον πολιτισμό μιας επιχείρησης και την οικονομική επιτυχία μιας εταιρείας και την εφαρμογή της,
23.αποδέχονται τις συγκρούσεις στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και συμβάλλουν σε εποικοδομητικές λύσεις (9),
24. αναπτύσσουν μεγαλύτερη αυτό-κριτική και ετοιμότητα δράσης για τη συμμετοχή
25. λαμβάνουν υπ’όψιν διάφορες ομάδες συμφερόντων και αρχικές θέσεις, καθώς και την κανονιστική αναφορά των εμπλεκόμενων ατόμων και του πολιτικού πλαισίου(7)
26.να προβληματιστούν για τα οράματα και τα συμφέροντα των πολιτικών και οικονομικών φορέων λήψης αποφάσεων και της εξουσίας του μεσίτη για πιθανά μελλοντικά σενάρια παγκόσμιας ανάπτυξης και να συσχετίσουν τη θεωρία με την κατευθυντήρια αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.
27. αναλύουν και να αξιολογούν τις επιλογές των ατόμων και των ομάδων για τη διαμόρφωση της οργάνωσης του επαγγελματικού τομέα, του έργου και της επιχείρησης του, του τεχνικού, του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος καθώς και της απασχολησιμότητας τους μέσω της δια βίου μάθησης (6)
28.σχολιάζουν με βάσιμο τρόπο τον δημοκρατικό έλεγχο της οικονομικής εξουσίας και τις επιλογές της συναπόφασης για τους εργαζομένους (6).
29. Να είναι έτοιμοι να εμπλακούν στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις και προτεραιότητες και να εργαστούν ως προς την κατεύθυνση των κοινωνικών, ιδιωτικών και επαγγελματικών στόχων σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης (1).

Ενότητα 2: Μεθοδολογικές επιλογές διδασκαλίας και επιπρόσθετο υλικό

Έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μεμονωμένα μεθοδολογικά και διδακτικά συμπληρωματικά υλικά για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, παραδείγματος χάριν μια σύντομη περιγραφή σε μορφή πίνακα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, επεξηγήσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τους μαθησιακούς στόχους, καθώς και μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF). Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της ενότητας μάθησης, ειδικότερα το σενάριο εργασίας, καθώς και την πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και τη δοκιμή της ενότητας από τον εταίρο του έργου.
Κατεβάστε 1
Κατεβάστε 2
Κατεβάστε 3

Ενότητα 3: Το εγχειρίδιο για ΑΕΠ στο πλαίσιο του GreenSkills4VET

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, καθώς και τους μαθητές, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ενημερώνει επίσης για τις νέες εφαρμογές σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ).
Κατεβάστε

Ενότητα 4: Προτάσεις για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πώς αξιολογείτε τις ικανότητες στις οποίες στοχεύει αυτή η μονάδα μάθησης; Οι πρακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εμπεριέχουν συστάσεις μας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του GreenSkills4VET LearnBox και αναφέρονται στο ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
Κατεβάστε

Ενότητα 5: Περιορισμοί στη μετάφραση ΑΕΠ

Οι ΑΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε και να αναπαράγετε ελεύθερα μαθησιακά υλικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ειδικές απαιτήσεις, χωρίς να περιορίζεστε σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν επιδιώκετε τη μετάφραση της ΑΕΠ σε άλλες γλώσσες των χωρών, υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλα όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Κατεβάστε
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.