Ενότητα 1: Οι διδακτικές-μαθησιακές ενότητες του GreenSkills4VET

Διαχείριση φαρμάκων στη Νοσηλευτική και στην Υγειονομική Περίθαλψη

Η ενότητα ετοιμάστηκε από: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Η χορήγηση φαρμάκων είναι μία από τις πιο βασικές, υπεύθυνες και πολύπλοκες νοσηλευτικές δραστηριότητες. Η γνώση σχετικά με τη σωστή διαχείριση του φαρμάκου, καθώς και την ασφαλή και αποτελεσματική απελευθέρωσή του και η φροντίδα για την προώθηση της ανακύκλωσης είναι σημαντικά θέματα και ευθύνη για τους επαγγελματίες υγείας. Η ενότητα θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε αυτές τις δεξιότητες. Ο τύπος ανοιχτής εκπαιδευτικής πηγής είναι ΙστοΕξερεύνηση.
Κατεβάστε

Περιγραφή της ενότητας

 

Τίτλος της ενότητας: Χορήγηση Φαρμάκων
Τομέας: Υγείας-Πρόνοιας
Επάγγελμα: Βοηθό, Νοσηλευτή
Επίπεδο EQF: EQF5
Τύπος των πόρων της ενότητας: Ιστο-εξερεύνηση
Μορφή μέσων: Κείμενα, Βίντεο, Εικόνες, Σταυρόλεξο, Ιστο-εξερεύνηση
Περιγραφή: Η περί φαρμάκων ενότητα διδάσκεται στον τομέα Υγείας-Πρόνοιας των IEK και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στόχος αυτής της ενότητας είναι η ανάπτυξη της γνώσης των εκπαιδευομένων σχετικά με την έννοια του φαρμάκου καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε αυτόν τον τομέα. Αναμενόμενες δεξιότητες είναι η σωστή και έλλογη χρήση των φαρμάκων τόσο από τον επαγγελματία όσο και αργότερα από τους ασθενείς του. Η ορθολογική κατανάλωση, η χρησιμοποίηση της υπόλοιπης ποσότητας φαρμάκων και, τέλος, η ανακύκλωση των φαρμάκων είναι μερικοί σχετικοί στόχοι της ΕΑΑ.
Λέξεις Κλειδιά: Φάρμακα, αποθήκευση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αειφόρος ανάπτυξη
Αιτιολόγηση σχετικά με το Πλαίσιο Αναφοράς (με τους όρους της ΕΑΑ): Αυτή η διδακτική ενότητα θεωρήθηκε κατάλληλη για την ανάπτυξη στόχων σχετικά με την ΕΑΑ, ακολουθώντας το μοντέλο του EQF. Η υπερβολική χρήση φαρμάκων, ιδιαίτερα των αντιβιοτικών, η μη σωστή αποθήκευση, η μη φιλική προς το περιβάλλον απελευθέρωση που μπορεί να επιφέρει μόλυνση των υπόγειων υδάτων, αποτελούν σημαντικά θέματα ΑΑ. Οι στόχοι είναι συμβατοί με το επίπεδο 5 του EQF (για παράδειγμα, η ικανότητα: επανεξέταση και ανάπτυξη των ατομικών επιδόσεων καθώς και των άλλων). Επίσης, αντιστοιχούν στις περαιτέρω προδιαγραφές της ΕΕΚ για τις Βασικές Ικανότητες ΕΑΑ. Οι θεματικές ενότητες αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές μεταβολές, τη φτώχεια και την κοινωνική ασφάλιση. Τέλος, τα θέματα που εμπλέκονται αποτελούν μέρος των ορισμών ΑΑ και οι στόχοι αντιστοιχούν στους ορισμούς ΕΑΑ του προγράμματος Greenskills4VET. (Ορθολογική χρήση των πόρων, εστιάζοντας στη συμμετοχή των πολιτών, καθιστώντας τους ανθρώπους πιο ενεργούς, πολιτιστική αλλαγή, κοινωνική ευθύνη).

 

Μαθησιακοί Στόχοι αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Γνώσεις
Ο καταρτιζόμενος αποκτά ευρεία, εξειδικευμένη, αντικειμενική θεωρητική γνώση σ’ αυτό το εργασιακό πεδίο και έχει επίγνωση των ορίων της γνώσης του. Είναι σε θέση να:

  • Αναφέρει τρόπους ορθής χορήγησης φαρμάκων, τρόπους χρήσης των υπολειπόμενων ποσοτήτων φαρμάκων και τρόπους διευκόλυνσης της προοπτικής της ανακύκλωσης από κατάλληλους παράγοντες.
  • Περιγράφει τους καλούς τρόπους χορήγησης φαρμάκων (χρήση, χορήγηση, αποθήκευση, απελευθέρωση)
  • Αναγνωρίζει τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον λόγω κακής χορήγησης φαρμάκων

Δεξιότητες
Ένα μεγάλο εύρος γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων απαιτούνται ώστε να εξευρεθούν δημιουργικές λύσεις σε συγκεκριμένα ή και σε θεωρητικά ζητήματα. Ο καταρτιζόμενος αναμένεται να:

  • Εφαρμόζει σωστά τους διάφορους τύπους χορήγησης φαρμάκων.
  • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους ασθενείς να παίρνουν τα φάρμακα με τον κατάλληλο τρόπο.
  • Υποστηρίζει στο χώρο εργασίας την ανάγκη ανακύκλωσης και βιώσιμης χρήσης των φαρμάκων.
  • Ενημερώνει τους ασθενείς για την ορθολογική χρήση και χορήγηση φαρμάκων
  • Επιδεικνύει καλή χρήση, χορήγηση, αποθήκευση και απελευθέρωση φαρμάκων

Ικανότητα

  • Αποκτά ικανότητες διαχείρισης και επίβλεψης στη συγκεκριμένη εργασία όπου μπορούν να επέλθουν μη αναμενόμενες αλλαγές. Οι καταρτιζόμενοι αναμένεται επίσης να έχουν την ικανότητα να επανεξετάζουν και να εξελίσσουν τις προσωπικές τους πρακτικές καθώς και των άλλων ανθρώπων.
  • Εργάζεται με υπευθυνότητα και με σεβασμό και συνείδηση προς τους φαρμακευτικούς πόρους, τον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον

Ενότητα 2: Μεθοδολογικές επιλογές διδασκαλίας και επιπρόσθετο υλικό

Έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μεμονωμένα μεθοδολογικά και διδακτικά συμπληρωματικά υλικά για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, παραδείγματος χάριν μια σύντομη περιγραφή σε μορφή πίνακα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, επεξηγήσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τους μαθησιακούς στόχους, καθώς και μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF). Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της ενότητας μάθησης, ειδικότερα το σενάριο εργασίας, καθώς και την πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και τη δοκιμή της ενότητας από τον εταίρο του έργου.
Κατεβάστε 1
Κατεβάστε 2
Κατεβάστε 3

Ενότητα 3: Το εγχειρίδιο για ΑΕΠ στο πλαίσιο του GreenSkills4VET

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, καθώς και τους μαθητές, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ενημερώνει επίσης για τις νέες εφαρμογές σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ).
Κατεβάστε

Ενότητα 4: Προτάσεις για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πώς αξιολογείτε τις ικανότητες στις οποίες στοχεύει αυτή η μονάδα μάθησης; Οι πρακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εμπεριέχουν συστάσεις μας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του GreenSkills4VET LearnBox και αναφέρονται στο ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
Κατεβάστε

Ενότητα 5: Περιορισμοί στη μετάφραση ΑΕΠ

Οι ΑΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε και να αναπαράγετε ελεύθερα μαθησιακά υλικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ειδικές απαιτήσεις, χωρίς να περιορίζεστε σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν επιδιώκετε τη μετάφραση της ΑΕΠ σε άλλες γλώσσες των χωρών, υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλα όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Κατεβάστε
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.