Ενότητα 1: Οι διδακτικές-μαθησιακές ενότητες του GreenSkills4VET

Δομή και οργάνωση δραστηριοτήτων για την Αειφόρο Ανάπτυξη στον τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης

Δημιουργός : WETCO
Η διδακτική μας ενότητα στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καθημερινές δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης ενός βοηθού του τομέα σχετίζονται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος είναι επίσης να προσφερθεί μια καλή επισκόπηση της οργανωτικής δομής της υγειονομικής περίθαλψης και του ρόλου και της θέσης ενός βοηθού υγειονομικής περίθαλψης σε αυτή τη δομή. Το είδος ανοιχτής εκπαιδευτικής πηγής αυτής της ενότητας είναι ένα .doc (ΑΕΠ) και μια Ιστοεξερεύνηση (πλατφόρμα Zunal ).
Κατεβάστε

Μαθησιακοί σκοποί και διδακτικό σενάριο της ενότητας

Αυτή η Ενότητα καλύπτει τις ακόλουθες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες:

Γνώσεις:

  • Αναγνώριση των διαφόρων τύπων ιδρυμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης και της έκτασης της δουλειάς, δομής και λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους σκοπούς και τα αντικείμενα της Αειφόρου Ανάπτυξης.
  • Γνώση των πιο σημαντικών/βασικών εσωτερικών και εξωτερικών κανονισμών του ιδρύματος/οργανισμού Υγειονομικής Περίθαλψης, που συνδέονται με την ΑΑ (Αειφόρο Ανάπτυξη)
  • Αναγνώριση παραδειγμάτων χρονοδιαγράμματος και προγράμματος εργασίας, με σκοπό τη διασφάλιση οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας αναφορικά με την απόδοση εργασίας.
  • Αναγνώριση και κοινοποίηση βασικών κανόνων υγιεινής, κίνησης, δράσης, διατροφής, διαχείρισης των αποβλήτων κ.λπ.
  • Αναγνώριση των διαφόρων μεθόδων υγειονομικής μεταχείρισης προς διασφάλιση υγιούς περιβάλλοντος για τους ασθενείς αλλά και για το προσωπικό.

Ικανότητες :

  • Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και διαχείρισης αποβλήτων
  • Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας

Δεξιότητες:

  • Συνειδητή εφαρμογή των κανόνων, κριτηρίων και προτύπων της Υγειονομικής Περίθαλψης σε σχέση με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία

Συγκεκριμένο Μαθησιακό Αντικείμενο υπό μορφή ΑΕΠ:

  • Γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Βοηθού Ιατρικής Περίθαλψης, γνώση της δομής και οργάνωσης της Ιατρικής Περίθαλψης και οι πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης στην απόδοση της εργασίας.
ΑΕΠ

Ενότητα 2: Μεθοδολογικές επιλογές διδασκαλίας και επιπρόσθετο υλικό

Έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μεμονωμένα μεθοδολογικά και διδακτικά συμπληρωματικά υλικά για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, παραδείγματος χάριν μια σύντομη περιγραφή σε μορφή πίνακα κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, επεξηγήσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις και τους μαθησιακούς στόχους, καθώς και μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF). Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της ενότητας μάθησης, ειδικότερα το σενάριο εργασίας, καθώς και την πρακτική εμπειρία στη δημιουργία και τη δοκιμή της ενότητας από τον εταίρο του έργου.
Κατεβάστε 1
Κατεβάστε 2

Ενότητα 3: Το εγχειρίδιο για ΑΕΠ στο πλαίσιο του GreenSkills4VET

Ο κύριος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, καθώς και τους μαθητές, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ενημερώνει επίσης για τις νέες εφαρμογές σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ).
Κατεβάστε

Ενότητα 4: Προτάσεις για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πώς αξιολογείτε τις ικανότητες στις οποίες στοχεύει αυτή η μονάδα μάθησης; Οι πρακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εμπεριέχουν συστάσεις μας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του GreenSkills4VET LearnBox και αναφέρονται στο ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
Κατεβάστε

Ενότητα 5: Περιορισμοί στη μετάφραση ΑΕΠ

Οι ΑΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε και να αναπαράγετε ελεύθερα μαθησιακά υλικά προσαρμοσμένα στις δικές σας ειδικές απαιτήσεις, χωρίς να περιορίζεστε σε ό, τι αφορά τον κίνδυνο των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν επιδιώκετε τη μετάφραση της ΑΕΠ σε άλλες γλώσσες των χωρών, υπάρχουν παρόλα αυτά και άλλα όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Κατεβάστε
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.