Секция 1 Обучителни единици GreenSkills4VET

Администриране на медикаменти в здравеопазването и здравните грижи

Единицата е разработена от: Школа по педагогическо и технологично обучение ASPETE
Предоставянето на лекарства е една от най-основните, отговорни и комплексни медицински дейности. Знанията за правилното прилагане на лекарството, както и безопасното и ефективното му действие и грижа за насърчаване на рециклирането са ключови оси и отговорности за здравните специалисти. Тази учебна единица ще ви помогне да развиете тези умения. Типът ресурс на тази учебна единица под формата на OОР е WebQuest.
Изтегли

Описание на единицата

 

Заглавие Лекарствена администрация
сектор Лекарствена администрация
професия Асистент на медицински сестри
Ниво от ЕКР ЕКР5
Тип ресурс WebQuest
Медиен формат Текст, видео, снимки, тестове, web quest
описание Модулът “лекарства” се преподава в сектора на здравеопазването на ниво IEK. Целта на този модул е да се развият познанията на обучаемите относно концепцията за медикаментите, както и тяхната осведоменост по въпросите на устойчивото развитие в тази област. Очаквани умения са правилното администриране и цялостното управление на медикаментите както от професионалистите, така и от пациентите. Рационалното потребление, използването на оставащото количество лекарства и накрая рециклирането на лекарства са някои от целите, свързани с ОУР.
Ключови думи Лекарства, съхранение, повторна употреба, рециклиране, устойчиво развитие
Съответствие с референтната рамка GreenSkills4VET (по отношение на ОУР) Тази учебна единица бе счетена за подходяща за разработването на целите по отношение на устойчивото развитие, следвайки модела на ЕКР. Прекомерната употреба на медикаменти, неправилното съхранение, освобождаването, благоприятно за околната среда, което може да доведе до замърсяване на подпочвените води, са важни теми за УР. Целите са съвместими с ниво 5 на ЕКР (например компетентността: преразглеждане и развитие на ефективността на себе си и другите). Те съответстват и на допълнителните спецификации за професионално образование и обучение, свързани с базовите компетентности/ Core Competences за устойчиво развитие. Тематичните области са здраве, образование, глобални промени в околната среда, бедност и социална сигурност. И накрая, темите са част от дефинициите за устойчиво развитие и целите съответстват на дефинициите на ОУР за проекта GreenSkills4VET (рационално използване на ресурсите, съсредоточаване върху гражданското участие, по-активно участие на хората, промяна в културата, социална отговорност).

 

Учебни цели по отношение на Европейската квалификационна рамка

знания
Обучаемият придобива широки, специализирани, обективни и теоретични знания в тази област на работа или обучение и е наясно с границите на това знание. Той / тя е в състояние да:

  • Посочи начини за правилно администриране на лекарства, как да използва оставащите количества и как да улесни перспективата за рециклиране при подходящи условия.
  • Опише добри начини на прилагане на лекарства (употреба, администриране, съхранение, освобождаване)
  • Определи опасностите за здравето и околната среда поради лошото управление на лекарствата.

умения
Необходими са широк спектър от познавателни и практически умения за намиране на творчески решения на конкретни и абстрактни проблеми. Обучаемият се очаква да:

  • Прилага различните начини за правилно администриране на лекарства.
  • Информира и обучава пациентите да приемат лекарствата по правилния начин.
  • Застъпва се на работното място за необходимостта от рециклиране на медикаменти и устойчиво използване.
  • Информира пациентите за рационалното използване и прилагане на медикаменти.
  • Демонстрира добри практики по отношение на употребата, доставката, съхранението и освобождаването на медикаменти.

компетентности

  • Получав възможности за управление и надзор в рамките на този конкретен процес на работа или учене, при които могат да настъпят неочаквани промени. От обучаемите също се очаква да имат възможността да преглеждат и развиват своето лично представяне, както и това на другите хора.
  • Работи отговорно и с уважение към ресурсите на медикаментите, човешкия фактор и околната среда.

Секция 2: Методологически и дидактични допълнителни материали

За всяка учебна единица са създадени допълнителни индивидуални методологични и дидактически допълнителни материали, например кратко описание в таблична форма на всяка учебна единица, обяснения за педагогическите предпоставки и цели на обучението, както и резултати от обучението по отношение на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Ако сте заинтересовани, можете да изтеглите още по-подробна информация за учебната единица, по-специално професионалния сценарий, както и практическия опит в създаването и тестването на звеното от партньора по проекта.
Изтегли 1
Изтегли 2
Изтегли 3

Секция 3: GreenSkills4VET Наръчник за ООР

Основната цел на това ръководство е да даде възможност на учителите и обучителите, както и на студентите/обучаемите, да използват нови методи за преподаване и учене. Той също така информира за новите приложения за авторски права в отворените образователни ресурси (ООР).
Изтегли

Секция 4: Препоръки за оценяване на уменията и резултатите от учене

Как да оценим компетентностите, които са насочени към тази учебна единица? Практическата информация за учители и обучители показва нашите препоръки за оценка на резултатите от обучението чрез обучителния пакет GreenSkills4VET LearnBox и се отнася до ECVET (Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Изтегли

Секция 5 Ограничения при преводите на ООР

OОР (Отворените образователни ресурси) предоставят възможност свободно да споделяте и възпроизвеждате учебни материали, съобразени с конкретните ви изисквания, без да се ограничавате по отношение на риска от нарушаване на авторски права. Когато се стремите да преведете OОР на чужди езици, има други ограничения, които трябва да се имат предвид.
Изтегли
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.