Секция 1 Обучителни единици GreenSkills4VET

Разработване на модел за управление на устойчиво третиране на отпадъци и обратна логистика

Учебната единица е разработена от Център за изследвания на обучението и квалификацията (Céreq), Франция
Обратната логистика са общите операции за организиране на обратния поток на продуктите: от клиента до производителя. Обратната логистика се занимава с: връщане на непродадени стоки, връщане на дефектни продукти или с оперативни грешки, възстановяване на остаряло оборудване или машини и възстановяване на опасни отпадъци или екологично рискови материали. Обратната логистика включва всички операции, свързани с повторното използване на продукти и материали: възстановяване, ремаркетинг, рециклиране, повторна употреба. С webQuest под формата на интернет търсене.

Учебни цели по отношение на Европейската квалификационна рамка

 

Знания
– Да познава различните видове логистични услуги, свързани с обратната логистика
– Придобиване и обработка на информация за националното, европейското и международното законодателство във връзка с устойчивото развитие и опазването на околната среда

Умения
Определяне на законодателни, организационни, човешки, финансови и екологични ограничения за осъществяването на обратна логистика

Компетентности
Да синтезира съответната информация

Изтегли 1
Изтегли 2
Изтегли 3
Изтегли 4
Изтегли 5

Секция 2: Методологически и дидактични допълнителни материали

За всяка учебна единица са създадени допълнителни индивидуални методологични и дидактически допълнителни материали, например кратко описание в таблична форма на всяка учебна единица, обяснения за педагогическите предпоставки и цели на обучението, както и резултати от обучението по отношение на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Ако сте заинтересовани, можете да изтеглите още по-подробна информация за учебната единица, по-специално професионалния сценарий, както и практическия опит в създаването и тестването на звеното от партньора по проекта.
Изтегли

Секция 3: GreenSkills4VET Наръчник за ООР

Основната цел на това ръководство е да даде възможност на учителите и обучителите, както и на студентите/обучаемите, да използват нови методи за преподаване и учене. Той също така информира за новите приложения за авторски права в отворените образователни ресурси (ООР).
Изтегли

Секция 4: Препоръки за оценяване на уменията и резултатите от учене

Как да оценим компетентностите, които са насочени към тази учебна единица? Практическата информация за учители и обучители показва нашите препоръки за оценка на резултатите от обучението чрез обучителния пакет GreenSkills4VET LearnBox и се отнася до ECVET (Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Изтегли

Секция 5 Ограничения при преводите на ООР

OОР (Отворените образователни ресурси) предоставят възможност свободно да споделяте и възпроизвеждате учебни материали, съобразени с конкретните ви изисквания, без да се ограничавате по отношение на риска от нарушаване на авторски права. Когато се стремите да преведете OОР на чужди езици, има други ограничения, които трябва да се имат предвид.
Изтегли
Logo
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.